Om oss

Klyngeutviklingsprosjektet Tre på Agder ble etablert i 2019. Nedslagsfeltet går ut over Agders fylkesgrenser, selv om prosjektnavnet ikke tilsier det. Prosjektet kom i gang for fullt i 2020, og det har vært stor aktivitet på tross av to utfordrende korona-år, med liten mulighet til å møtes fysisk.

Deltaker-bedriftene består av 45 medlemsvirksomheter tilknyttet prosjekteier Agder Tresenter, og i tillegg rundt 15 andre deltakerbedrifter. Bedriftene representerer ulike deler av verdikjeden, fra skogen til ferdige produkter. I prosjektet deltar mange mindre, men også mellomstore og noen få relativt store bedrifter. Vi inviterer i tillegg flere aktører, utenfor den tradisjonelle verdikjeden, til å ta del i samarbeidet for å styrke næringen. 

Prosjektet er støttet av Statsforvalteren i Agder, Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune. Gjennom prosjektperioden skal det legges grunnlag for å søke Arena-status i det nasjonale klyngeprogrammet.

Vårt oppdrag

Tre på Agder skal gjennom aktivt samarbeid i næringen synliggjøre bransjen, bidra til å styrke omdømmet, øke kompetansen og finne bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet for virksomheter som jobber med tre i verdikjeden fra skog til ferdige produkter.

Gjennom samarbeidet bidrar bransjen med innsats relatert til både regionale, nasjonale og internasjonale samfunnsmål herunder FNs bærekraftsmål.

Visjon

  • Vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje

Verdier

  • Troverdig
  • Raus
  • Engasjert

Mål

  • Utvikle og ta i bruk nye nettverk, bygge relasjoner og legge til rette for erfaringsdeling som skaper verdier for bedriftene som deltar
  • Kartlegge, definere og legge til rette for gjennomføring av utviklingsprosjekter og fremtidsrettede tiltak med fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger
  • Løfte frem gode eksempler og synliggjøre en fremtidsrettet og bærekraftig bransje, samt jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering for å sikre ytterligere vekst og konkurransekraft
  • Jobbe med tiltak for utvikling av menneskelige ressurser, økt kompetanse og bruk ny teknologi som kan bidra til digital transformasjon i bedriftene
  • Bidra til økt bruk av tre og trevarer, inkludert fokus på økt bruk av lokale kortreise råvarer i produksjon

Les mer om arrangementer, aktuelle saker og prosjekter 

Organisering

Agder Tresenter har på påtatt seg rollen som prosjekteier for Tre på Agder. Styret i Agder Tresenteret har overordnet ansvar for prosjektet. I det daglige følges prosjektet opp av daglig leder/prosjektleder Maya Twedt Berli i samarbeid med andre prosjektmedarbeidere og representanter fra deltakende bedrifter.    

Ressursgruppene

Består av representanter fra deltakende bedrifter og ev. andre relevante aktører. Det er oppnevnt en gruppe for hvert hovedarbeidsområde. I tillegg kan det oppnevnes særskilte ressursgrupper for enkelttiltak. Ressursgruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser og diskusjoner. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Vi ønsker flere ressurspersoner med på laget og oppfordrer bedriftene til å melde interesse. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli om du har lyst til å engasjere deg, eller om du har spørsmål eller innspill.

Møteplasser

Faglige møteplasser er et viktig virkemiddel for å utvikle nettverket i bransjen. Møteplassene vil også bidra til å fange opp felles problemstillinger som det kan jobbes videre med i fellesskap. 

Se våre arrangementer 

Deltakere

Bli deltaker

om
Logo Tre på Agder

Ressursgruppe – Bærekraft og sirkulære løsninger

Leder: Oddbjørn Kylland, Huntonit
Trond Hamran, Hamran
Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Ole Kristian Hodnemyr, Norsk biobrensel

Ressursgruppe – Digitalisering

Leder: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Olaug Sofie Telhaug, Hamran
Gunnar Gabrielsen, Fibo

Ressursgruppe – Omdømme og marked

Leder: Tove Timenes, Strai Kjøkken
Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted

Ressursgruppe – Rekruttering og kompetanse

Leder: Ivar Grødal, Henriksen Snekkeri
Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs
Roald Tønnessen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter

Ressursgruppe – Bygg i tre 

Kristin Vedum, Tredriver Agder 
Gunnar A. Aanesland, Aanesland fabrikker
Tor Øystein Michaelsen, Massivtre / Kl-tre nettverket
Jan Lindal, Lindal Gruppen
Preben Aanensen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Henrik K. Nielsen, institutt for ingeniørvitenskap UiA

Prosjektleder

Maya Twedt Berli, Agder Tresenter 

Prosjektnotat – Tre på Agder – grunnlag søknad prosjektstøtte juni 2019